Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

Prijzen 

Al onze prijzen zijn prijzen per stuk in Euro, inclusief BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 

Bestellen 

Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen Brut Gemaakt en de klant. 

De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Brut Gemaakt behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording. Gepersonaliseerde items kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.

Betalingen 

Betalen via de webshop kan enkel via overschrijving of cash bij afhaling of levering. 

Leveringen 

Onze producten worden geleverd in België. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat met de klant is afgestemd. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Eigendomsvoorbehoud 

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Brut Gemaakt eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. 

Annuleren 

1. De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar 50 procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.

2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is. 

3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren. 4. er is sprake van een overeenkomst na een bevestiging via mail, een bestelling via de webshop of een aankoop in de showroom. 

Herroeping producten 

De collectie van Brut Gemaakt bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals vele diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende houtafwerkingen. Al onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op basis van de keuzes van de klant. Dit is de reden dat de producten van Brut Gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch of in de showroom). 

Garantie 

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Brut Gemaakt staat ervoor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde details. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een meubel dat door de klant zelf is behandeld of bewerkt, kunnen niet door ons in behandeling worden genomen 

Klachten 

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Brut Gemaakt geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar brutgemaakt@gmail.com of een brief naar Brut Gemaakt, Broedersblok 12, 3300 Tienen, België 

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. 

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr